Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kryteria sprawowanej przez sądy administracyjne kontroli decyzji uznaniowych

AbstractDownload articleDownload article

discretionary decision, administrative decision, administrative court review, criteria of review adopted by administrative courts, public authority supervision

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r., II GSK 1525/121

AbstractDownload articleDownload article

the inadmissibility of legal action in judicial administrative proceedings, administrative decision, internal act, Bar Association, corporation of public law

Umowa o ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w orzecznictwie sądów administracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.7

AbstractDownload articleDownload article

administrative agreement, administrative decision, law, social assistance, nursing home, case law of administrative courts

Dyrektywa jako podstawa prawna decyzji administracyjnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.4

AbstractDownload articleDownload article

administrative decision, legal base, directive, implementation of European Union’s directive, legal sources

Kilka refleksji na temat specyfiki i problemów postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i szkół

AbstractDownload articleDownload article

процедура набору, адміністративне рішення, відділ управління, recruitment; administrative decision; administrative establishment

Meandry praworządności na przykładzie orzekania w sprawie zasiłku celowego z tytułu poniesienia strat w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.8

AbstractDownload articleDownload article

democratic state ruled by law, standards defining the legal bases for administrative decisions, requirements pertaining to the specification of the bases for the interventions in the area of municipal activities, demokratyczne państwo prawne, standardy stawiane podstawom decyzji administracyjnych, wymagania obowiązujące przy formułowaniu podstaw do ingerencji w działalność komunalną

Skreślenie ucznia z listy uczniów a obowiązek szkolny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.13

AbstractDownload articleDownload article

educational law, compulsory education, obligation to learn, deletion of a student, transfer of a student, proceedings and administrative decision, prawo oświatowe, obowiązek szkolny, obowiązek nauki, skreślenie ucznia, przeniesienie ucznia, postępowanie i decyzja administracyjna

Władcze formy działania Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie ochrony pracy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.118.5

AbstractDownload articleDownload article

decyzja administracyjna, przepisy bhp, zasady bhp, Państwowa Inspekcja Pracy, pracodawca, administrative decision, occupational health and safety regulations, occupational health and safety, National Labour Inspectorate, employer

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout